logo
नागरिकां खातीर सुविधा - वेंचीक प्रकाशन योग्य कोंकणी निर्णय
निर्णय तारीख न्यायालय खटलो क्रमांक विभाग
  ३१/०७/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील / २२०७ / २०२३   पुलीस
  १९/०८/२०१३   मुंबई उच्च न्यायालय, गोंय   डब्ल्यू.पी. / ४५ / २०१०   महसूल
  ०१/०८/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी विविध याचिका/ ४२०१/१९९७, रिट याचिका (सीआरएल)/५३९/१९८६, रिट याचिका (सीआरएल)/५९२/१९८७   पुलीस
  ०८ /०१ /२००२   मुंबई उच्च न्यायालय, गोंय   डब्ल्यू.पी. / २५१ / २००१   बे -कायदेशीर बांदकाम / महसूल
  १५/०२/१९८३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी रिट याचिका / १०५३-१०५४/१९८२   पुलीस/कैद
  २८/०३/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   र्फौजदारी अपील / ९४३ /२०२३ [खास अनुमती याचिका (सीआरएल)] / ९१ ५/२०२३]   पुलीस/जामीन
  २७/०६/२०००   मुंबई उच्च न्यायालय, गोंय   रीट याचिका / २१३ / १९९८   महसूल/कुळ/बे-कायदेशीर बांदकाम