logo
नागरिकांसाठी सुविधा - निवडक प्रकाशनयोग्य मराठी निर्णय
निर्णय दिनांक न्यायालय प्रकरण क्रमांक विभाग
  २८/०८/१९८९   सर्वोच्च न्यायालय   रिट याचिका (फौ.) क्र. २७०/१९८८   सामान्य
  ०१/०८/१९९७   सर्वोच्च न्यायालय   रिट याचिका (फौ.) क्र. ५३९/१९८६ सह रिट याचिका (फौ.) क्र. ५९२/१९९७ मधील फौजदारी किरकोळ याचिका क्रमांक ४२०१/१९९७   पोलीस
  १९/०८/२०१३   मुंबई उच्च न्यायालय, गोवा   डब्ल्यू पी क्र. ४५/२०१०   महसूल
  २० /०२ /२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   दिवाणी अपील / १३०८/२०२३   डीएनए चाचणी/ पालकत्व/ दिवाणी
  १५/०२/१९८३   सर्वोच्च न्यायालय   रीट याचिका (फौजदारी ) / १०५३-१०५४ / १९८२   पोलीस/कैद
  २८/०३/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील क्र . ९४३/२०२३ [खास अनुमती याचिका (सीआरएल)] / ९१ ५ / २०२३]   पोलीस//जामीन
  १/०३/२०२३   सर्वोच्च न्यायालय   फौजदारी अपील / ६४६-६४८/२०२३   पोलीस/भ्रष्टाचार